سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت (HSE)

_

اطمینان از سلامت و ایمنی نیروی انسانی یعنی با ارزش ترین منبع سازمان امری بسیار ضروری است. سیستم مدیریت MERP یک ابزار مدیریتی برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست در همه برنامه های توسعه و پروژه های صنعتی یا تشکیلات سازمانی است . سامانه مدیریت ایمنی و بهداشت با توجه به امکانات خود، می تواند یاریگر بخش ایمنی و بهداشت هر سازمان برای عملکرد بهینه تر و راندمان کاری بالاتر باشد

 • ارزیابی ریسک برای هر یک از خطرات تعیین شده
 • با تعیین احتمال وقوع و شدت اثر هر خطر
 • تعریف اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت رفع یا کاهش خطرات
 • مدیریت هزینه مربوط به اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 • امکان تعیین شرایط و محدودیت های کاری و تعیین خطرات هر محدوده
 • امکان ثبت و تعریف تجهیزات فیزیکی، تجهیزات ایمنی ، محافظتی و دستورالعمل‌‌‌‌های ایمنی مورد نیاز
 • امکان تعریف مراقبت‌‌‌‌های پزشکی پیشگیرانه
 • تعیین تعداد و زمان آزمایش‌‌‌‌های پایش سلامت نیروی انسانی
 • رصد برنامه آزمایش‌‌‌‌ها
 • مدیریت هزینه مربوط به اقدامات اصلاحی و پیشگیر انه
 • امکان تعیین شرایط و محدودیت های کاری و تعیین خطرات هر محدوده
 • امکان ثبت و تعریف تجهیزات فیزیکی، تجهیزات ایمنی ، محافظتی و دستورالعمل‌‌‌‌های ایمنی مورد نیاز
 • امکان تعریف مراقبت‌‌‌‌های پزشکی پیشگیرانه
 • تعیین تعداد و زمان آزمایش‌‌‌‌های پایش سلامت نیروی انسانی
 • رصد برنامه آزمایش‌‌‌‌ها