سیستم مدیریت پروژه 

_

سازمان‌های پروژه ‌محور همواره برای مدیریت قراردادهای خود با مشکلات فراوان روبرو بوده و جمع‌بندی، پیگیری و تهیه گزارش‌های مدیریتی و کسب اطلاعات جامع و کامل پروژه‌های جاری سازمان، برای مدیران این سازمان‌ها کاری بسیار دشوار و زمان‌بر بوده است. سامانه مدیریت پروژه مرپ با استفاده از تعریف فرآیندها و امکانات مورد استفاده در مدیریت پروژه با هدف جمع آوری و ساماندهی اطلاعات موجود در یک پروژه طراحی و اجرا می گردند که مدیران پروژه ها می توانند از این سامانه برای جمع آوری، یکنواخت سازی و توزیع اطلاعات به شکلی دقیق و منظم استفاده کنند تا بهترین نتیجه را در امور برنامه ریزی، مدیریت زمان، اجرا و فرآیند اتمام پروژه کسب کنند.

 • امکان تعریف ساختار پروژه‌‌‌‌ها، ساختار شکست کار و فعالیت‌‌‌‌های پروژه
 • امکان تعیین سطح دسترسی افراد بر روی هر یک از اجزای ساختار پروژه‌
 • امکان زمان‌‌‌‌بندی پروژه
 • قابلیت زمان بندی مجدد
 • امکان تخصیص نقاط عطف پروژه (Milestone)
 • امکان برنامه‌ریزی احتیاجات مواد به ازای هر پروژه
 • امکان تخصیص پروژه به افراد با سطح دسترسی مشخص
 • امکان ایجاد درخواست برای دریافت خدمات مورد نیاز پروژه
 • امکان برنامه‌ریزی هزینه
 • تخصیص هزینه به بخش های مختلف پروژه
 • امکان برنامه‌ریزی درآمد
 • امکان بودجه‌‌‌‌بندی پروژه و کنترل هزینه‌ها
 • امکان تحلیل و محاسبه سود و زیان پروژه
 • امکان تعریف، ثبت و مدیریت تغییرا ت
 • یکپارچگی با سامانه های احتیاجات مواد، زنجیره تامین، تولید، واحد پیمانکاران و ...ا
 • امکان تعریف و مدیریت مشکلات و بحران های پروژه
 • ایجاد گزارش نفر/ ساعت از افراد و وظایف درگیر پروژه
 • ایجاد گزارش از ساختار پروژه
 • ایجاد گزارش از مستندات پروژه
 • ایجاد گزارش از درصد پیشرفت پروژه
 • ایجاد گزارش از منابع و ظرفیت‌های پروژه