مدیریت تعمیرات و نگهداری  

_

در عصر حاضر ، يكي از بنيان هاي اساسي در هر سازمان تجهيزات، ماشين آلات و نیروی انسانی است و از طرفي براي افزايش بهره وري و كارايي ارایه خدمات و دستيابي به استانداردهاي جهاني بايد توجه خاصي به افزايش كارايي ماشين آلات و كاهش هزينه هاي تعميراتي و توقف ماشين آلات داشت . جايگزيني ماشين به جاي انسان، اتوماسيون و هوشمند سازی ماشين آلات در دنیای امروزموجب شده است كه نیاز به آماده بودن ماشين افزار برای ارائه خدمات به صورت لحظه ای بیشتر شده و دیگر روش های معمول گذشته پاسخگوی این مشکلات نباشد. با سیستم تعمیرات و نگهداری مرپ تمامی ماشین آلات، ابزار و قطعات ضمن کاهش هزینه تماما آماده به خدمت خواهند بود.

 • ارتباط یکپارچه با سامانه های تولید و انبارداری
 • امکان تعریف ماشین آلات و تجهیزات به همراه مشخصات فنی آن ها
 • امکان گروه بندی ماشین آلات و تجهیزات
 • امکان تعریف مکان های استقرار ماشین آلات و تجهیزات
 • تعریف انواع تخصص های مورد نیاز برای کارکنان نگهداری و تعمیرات
 • امکان تعیین هزینه نفر ساعت کارکنان نگهداری و تعمیرات
 • امکان تعریف و دسته بندی انواع عملیات نگهداری و تعمیرات
 • امکان تعریف دلایل لغو و یا تاخیر عملیات نگهداری و تعمیرات
 • امکان تعریف انواع هزینه های نگهداری و تعمیرات
 • امکان تعریف نکات ایمنی و تخصیص به فعالیت های این واحد
 • امکان تعریف انواع خرابی ماشین آلات و تجهیزات
 • امکان تعریف فعالیت های تعمیری
 • امکان تعیین لیست قطعات برای هر گروه از ماشین آلات و تجهیزات
 • امکان پیگیری وضعیت درخواست های خدمات
 • گزارش برنامه های نگهداری و تعمیرات
 • گزارش دستور کارهای نگهداری و تعمیرات
 • گزارش اقدامات انجام شده نگهداری و تعمیرات (پیشگیرانه ، تعمیری و پیشگویانه)
 • گزارش میزان مصرف قطعات
 • گزارش میزان نفر ساعت مصرفی
 • گزارش فعالیت های سر رسید شده نگهداری و تعمیرات
 • گزارش هزینه های نگهداری و تعمیرات
 • گزارش وضعیت ماشین آلات و تجهیزات
 • گزارش توقفات ماشین آلات و تجهیزات
 • و کلیه فرآیندها و گزارشات سفارشی سازمان شما ...