مدیریت روابط عمومی  

_

روابط عمومی در سازمان های امروزی نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف کسب و کار ایفا می کند. بهبود کمی و کیفی فعالیتهای سازمان، افزایش بهره وری از امکانات و نیروی انسانی درسایه انعکاس فعالیتهای سازمان با جامعه و بهره گیری از امکانات و قابلیتهای اجتماع و مشارکت عمومی افراد آن می باشد. و در این راستا روابط عمومی ها به عنوان حلقه ارتباطی سازمانها با جامعه نقش بسیار مهمی دارند.
امکانات سیستم:

 • تعریف و مدیریت جلسات و قرار های مهم سازمانی و خارج از سازمانی
 • یکپارچگی با سامانه های مشتریان ، مدیریت و ...
 • ثبت تمامی فعالیت های واحد روابط عمومی
 • ثبت و ذخیره اسناد تبلیغاتی و اطلاع رسانی
 • امکان تهیه گزارش با فیلتر های مختلف از تمامی فعالیت های روابط عمومی
 • و کلیه فرآیندها و امکانات سفارشی واحد روابط عمومی سازمان شما
 • سیستم اطلاع رسانی با قابلیت پیامك و ایمیل
 • سیستم یادآور پیامکی و ایمیل جهت اطلاع رسانی رویداد ها
 • تعریف و مدیریت رسانه های ارتباطی سازمان
 • تعریف و مدیریت کمپین های تبلیغاتی
 • تعریف و مدیریت همایش ها و نمایشگاه ها