مدیریت برنامه ریزی و تولید 

_

سیستم مدیریت و برنامه ریزی تولید یکی از نیازهای اصلی هر شرکت می باشد. از کلیدی ترین بخش های هر سازمان واحد تولید است که نیاز به رصد، مدیریت و برنامه ریزی دقیق در لحظه دارد. همینطور نیاز به یکپارچگی و ارتباط مداوم میان خط تولید و واحدهای خرید، انبارداری، کنترل موجودی، فروش و … دیگر به شکل گذشته به صرفه نخواهد باعث تاخیر در روند و کاهش نرخ تولید می شود . MERP با ویژگی های بارز زیر راه حلی دقیق برای رفع این نیاز ها ارائه می دهد:

 • پیاده‌سازی فرآیندهای برنامه‌ریزی و تولید
 • یکپارچگی تمامی اطلاعات خط تولید و عدم نیاز به تکرار ورود داده
 • تنوع در گزارش‌‌‌‌گیری
 • یکپارچگی با واحد تعمیرات و نگهداری
 • یکپارچگی با واحد زنجیره تامین
 • کاهش مراحل مورد نیاز جهت سفارش و درخواست اقلام و قطعات
 • امکان ثبت ضایعات حین تولید
 • امکان ثبت دوباره کاری های حین و پس از تولید
 • یکپارچگی با برنامه تولید
 • امکان مدیریت پیوسته اقلام جدید یا جایگزین در چرخه تولید
 • برنامه‌ریزی تولید و تأمین
 • یکپارچگی با واحد مدیریت پروژه
 • یکپارچه سازی کلیه فرآیندهای لجستیک شامل درخواست از انبار، جابجایی درون شرکتی، بین دو شرکت و فروش به خارج از سازمان
 • ردیابی شماره سریال در بسته بندی‌ها وکنترل موجودی
 • ردیابی محصول در فرآیندهای جابجایی درون سازمانی و پس از فروش
 • امکان صدور درخواست از انبار جهت انتقال مواد از انبار به خط تولید بر اساس لیست قطعات کسری
 • امکان ثبت وضعیت و پیشرفت به ازای هر مرحله از انجام کار
 • امکان ثبت مشکلات ایجاد شده در حین تولید
 • و دیگر ویژگی های سفارشی سازمان شما . . .