مدیریت منابع انسانی  

_

سیستم مدیریت منابع انسانی یکی از مهم ترین بخش های مدیریتی در هر سازمان می باشد.منابع انسانی یکی از مهمترین سرمایه های هر سازمان است و سازمان ها برای دستیابی به اهداف و اجرای استراتژی های خود بایستی اقداماتی موثر در حوزه مدیریت منابع انسانی انجام دهند. در محیط کسب وکار رقابتی و پیچیده دنیای امروز، خلاقیت و نوآوری در سازمان ها امری بسیار مهم است و استراتژی ها و تاکتیک های مدیریت کسب وکارها باید همگام با تغییرات باشد. و اینجاست که اهمیت مدیریت منابع انسانی در تضمین موفقیت یک سازمان و ایجاد مزیت رقابتی برای آن مشخص می شود عملکرد مطلوب واحدها و کل سازمان در گرو این است که اقدامات مدیریت منابع انسانی به نحو احسن اجرا شود. بدین ترتیب فقط مدیران منابع انسانی در این زمینه مسئولیت ندارند بلکه تمام مدیران و اعضای سازمان باید در این حوزه مشارکت لازم را داشته باشند که یک راه حل نرم افزاری می تواند تمام و کمال پاسخگوی این مسئله باشد

5-02

سامانه ارزیابی و

سنجش کارکنان

 • تعریف شاخص های ارزیابی
 • تعریف دوره های ارزیابی (ماهیانه، فصلی، شش ماهه، سالانه)
 • تعریف فرم‌های ارزیابی کارکنان
 • امکان دریافت امتیاز شاخص از فرم ارزیابی
 • امکان ارزیابی و تعیین تمامی ویژگی های کارمندان (شخصیتی، روحی، خانوادگی و ... )
 • امکان رصد کلیه حالات کارمندان
3-02

سامانه جذب و

استخدام

 • امکان صدور درخواست جذب نیرو
 • تعیین شغل و ویژگی های شغل
 • امکان تعریف شرح شغل
 • امکان تعریف هر نوع فرم بصورت آزمون یا مصاحبه
 • امکان طراحی فرم های درخواست شغل
 • ارسال اطلاعات افراد برگزیده به سامانه پرسنلی
6-02

سامانه حقوق و

دستمزد

 • امکان تعریف حساب های بانکی کارکنان
 • امکان تعریف انواع بیمه و پارامترهای بیمه
 • امکان تعریف پارامترهای حقوق و دستمزد
 • امکان تعریف و دسته بندی فیش های حقوقی
 • امکان محاسبه مالیات حقوق و عیدی
 • امکان کسر اقساط وام از حقوق ماهیانه کارکنان
 • تعریف کلیه اقدامات حقوق و دستمزد سازمان
4-02

سامانه واحد

آموزش

 • امکان تعریف انواع دوره های آموزش
 • امکان تعریف مخاطبین آموزش، مدرسین و ... تخصیص به دوره های آموزشی
 • امکان تعریف مهارت‌های مورد نیاز مشاغل
 • امکان تعیین هزینه ها برای دوره های آموزشی
 • امکان درخواست تشکیل دوره های آموزشی
 • سیستم ثبت نام و حضور و غیاب دوره های آموزشی
1-02

سامانه

پرسنلی

 • امکان ثبت کلیه اطلاعات پرسنل
 • امکان ثبت اطلاعات پرونده‌ای کارکنان
 • امکان تعریف مشاغل سازمان و گروه شغلی
 • امکان تعریف واحدهای سازمان
 • امکان ارسال اطلاعات به دیگر واحد های یکپارچه
 • ثبت کلیه قراردادها و هشدار اتمام قرارداد
2-02

سامانه حضور و

غیاب

 • امکان ارسال پیامک و ایمیل به تمامی پرسنل
 • تعیین ساعات ورود و خروج کارمندان
 • محاسبه ساعات حضور و غیاب کارمندان
 • امکان تعریف انواع مرخصی
 • امکان درخواست مرخصی با شرایط مختلف
 • تعریف فرآیند های سیستم حضور و غیاب و مرخصی